Regulamin Bieg Tyłem WOŚP

I.CEL

 1. Popularyzacja i wsparcie 28 finału WOŚP we Wrocławiu.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. Promocja gminy Wrocław,
 5. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom gminy Wrocław oraz miejsc sportu, rekreacji,  kultury i architektury.

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Adres: ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak, e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 12.01.2020 (niedziela) o godzinie 10:00.
 2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Rynek
 3. Biuro zawodów znajduje się przy ul. Świdnicka 8B w sztabie WOŚP Barbara
 4. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.30

V. REALIZACJA BIEGU

Ze względu na swoją specyfikę bieg odbędzie się w seriach:

 • 10:15, 10:30, 10:45, 11:00 po 50 osób w serii (serie do ścigania)
 • 10:00 – 100 osób w serii (seria rekreacyjna)
 • Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, każdy zainteresowany poznaniem swojego wyniku powinien go sam sobie zmierzyć.
 • Start każdej serii jest wspólny
 • Przy zapisach zawodnik wybiera w której serii chce startować.

VI. TRASA BIEGU

 1. 1km – dookoła rynku
 2. Trasa płaska.
 3. Nawierzchnia kostka brukowa.
 4. Start i meta do biegu głównego Znajduje się na Runku (dokładne miejsce w przygotowaniu)
 5. W biegu na 1 km obowiązuje limit czasowy – 15 min
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA

 1. W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu ani klasyfikacja. Bieg ma wymiar symboliczny.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Podczas biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja, a co za tym idzie wręczanie nagród. Zawodnik otrzymuje w biurze zawodów pamiątkowy nr startowy.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 11.01.2020 r. do godz. 24:00 na stronie datasport lub do wyczerpania wolnych miejsc.
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 11.01.2020 r. – 30 zł – całkowity koszt opłaty startowej zostanie przekazany fundacji WOŚP przez organizatora.

3. Zapisy w dniu zawodów 12.01.2020 r. – 30 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej w dniu 11.01.2020.

7. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: WOŚP, nazwisko i imię

8. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę. Możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę jest możliwa do 7 dni przed dniem biegu.

9. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
10. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
11. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 9.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

12. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (300 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym w regulaminie. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpływu opłaty startowych.

XI. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów oraz wszystkie osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieka osób dorosłych.
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.