poniedziałek, 27 września, 2021

1. CEL

1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Wrocław i okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Wrocław,
1.4. Promocja zdrowego stylu życia

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl

3. KONTAKT

 • Zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
 • Organizacja Biegu: Jacek Jackowiak

4. TERMIN I MIEJSCE

 • Data: 23.02.2020 (niedziela),
 • Biuro zawodów znajduje się w miejscu startu biegu.
 • Depozyt znajduje się na starcie biegu.
 • Do dyspozycji zawodników będą szatnie i natryski.
 • Start biegu o godz. 9.00 na ścieżce biegowej „Między Mostami” – mapka.

5. TRASA BIEGU

5.1. Dystans 30 km (6 pętli po 5000 m),
5.2. Trasa przełajowa, płaska, szutrową,
5.3. Trasa wiedzie wzdłuż ścieżki biegowej, na wałach przeciwpowodziowych.
5.4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania.
5.5. Start i meta do biegu przy starcie ścieżki biegowej „Między Mostami”
5.6. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 4 h.
5.7. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

6. KLASYFIKACJA

6.1. Klasyfikacja biegu odbędzie się za pomocą zwrotnych numerów startowych z czipem.

6.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
6.2. Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn

 • K 20 od 18 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M 20 od 18 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

Klasyfikacje nie będą nagradzane.

7. POMIAR CZASU

7.1. Każdy startujący otrzyma zwrotny numer startowy.
7.2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
7.3. Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

8.1. Organizator nie przewiduje nagród dla najlepszych zawodników.
8.2. Bieg ma charakter sprawdzianu biegowego.
8.3. Dla zawodników będzie przygotowany depozyt.
8.4. Dla zawodników będzie przygotowany jeden punkt odświeżania/odżywiania (pętla 5 km), na którym zostaną przygotowane: banany, woda, napój izotoniczny
8.5. Dla zawodników będzie przygotowane osobne stanowisko na którym będzie można zostawić własne napoje/żele itp. Jednak ich podawanie oraz oznaczenie leży już w gestii samych startujących.
8.7. Organizator zapewnia na biegu zabezpieczenie medyczne.

9. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY

9.1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 22.02.2020 r. na stronie www.pro-run.pl. Zgłoszona do biegu jest osoba, która dokona rejestracji internetowej oraz opłaty startowej na bieg. Limit biegu wyznaczają tylko osoby, które dokonały opłatę startową.

9.2. Start w biegu jest odpłatny.

 • 20 zł tylko członkowie stowarzyszenia Pro-Run,  przez cały czas trwania zapisów.
 • 20 zł do 31.01.2020
 • 30 zł do 22.02.2020
 • 50 zł w dniu biegu

9.3. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów w godz. 7:00 – 8:30 tylko w przypadku wolnych numerów startowych. Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł dla wszystkich zawodników.

9.4. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotom.
9.5. Weryfikacja do biegu odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 07:00 do 8:45.
9.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
9.7. W biegu głównym przewidziany jest limit 400 miejsc startowych.
9.8. Opłaty startowe prosimy kierować na nr konta stowarzyszenia Pro-Run Wrocław:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • 50-527 Wrocław
 • Ul.J.W.Dawida 26/9
 • Nr konta: 44105015751000009080005508

W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko oraz nazwę „30 km”

10. UCZESTNICTWO

10.1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub przedstawić upoważnienie od innej osoby.
10.2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
10.3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów.
10.4. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
10.5. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
10.6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
10.7. Weryfikacja w biurze zawodów jest równoznaczna z akceptacją regulaminu biegu.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
 2. niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 3. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 4. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 5. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 12. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 9. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 10. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 11. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 12. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 13. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

12. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.pro-run.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Newsy Trzydziestki

Zimowe 30 km – informacje

W tym roku biegamy na pętli 5 km czyli do pokonania 6 okrążeń ze względu na zniszczoną i kamienistą nawierzchnię wału po drugiej stronie...

Zimowa Trzydziestka 2019

Ruszyły zapisy na nasz zimowy sprawdzian na dystansie 30 km. Ponownie można będzie sprawdzić swoje możliwości przed startem we wiosennym maratonie. Zapisy trwają na...

ZAWODY NEWS

Lotto GO Bieg z fizjoterapią

Nasz start zawsze był planowany na początek kwietnia. W tym roku po ponad rocznej przerwie spowodowana pandemią wracamy na biegowe ścieżki w parku Grabiszyńskim....

Cross Trzebnicki startuje 20 lutego

Czasem, żeby uciec z miasta, zmienić otoczenie biegowe czy zwyczajnie napawać się pięknem zimowej przyrody, nie trzeba jechać zbyt daleko. Wystarczy po sąsiedzku przebiec...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Lotto GO Bieg z fizjoterapią

Nasz start zawsze był planowany na początek kwietnia. W tym roku po ponad rocznej przerwie spowodowana pandemią wracamy na biegowe ścieżki w parku Grabiszyńskim....

Bieg Oborygena 21 sierpnia!

Czy w krainie sosnowych lasów, uzdrowisk, rozłożystych dębów, będących pomnikami 600-letniej historii Obornik Śląskich można poczuć się jak w Australii? Czy wystarczy bezkres zieleni,...

Sportowy weekend w Henrykowie

Dzięki wsparciu gminy Ziębice i wielu osób dla którym bieganie i rywalizacja jest bliska sercu, ponownie startujemy w Henrykowie. Półmaraton Henrykowski i Dychy Księgi...

DOŁĄCZ

9,813FaniLubię
704ObserwującyObserwuj
242ObserwującyObserwuj
227SubskrybującySubskrybuj