Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO, uaktualniliśmy nasz regulamin i politykę prywatności aby lepiej przedstawić w jaki sposób używamy Twoich danych. Prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów.

Dokładamy wszelkich starań aby nasza praca była optymalnie dopracowana do Twoich potrzeb. Jeśli jednak nie zgadzasz się z regulaminem biegu i polityką bezpieczeństwa możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgłosić chęć usunięcia danych, które posiadamy pisząc do nas na adres: zawody@pro-run.pl

Polityka prywatności

1. Cel

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław zajmuje się krzewieniem kultury fizycznej w tym organizowaniem wydarzeń sportowych. Aby ułatwić nam oraz naszym odbiorcom proces rejestracji zbieramy szereg danych osobowych. Niniejszy regulamin reguluje sposób korzystania z korzystania z nich ora opisuje prawa i obowiązki organizatora i uczestnika.

2. Pojęcia

Organizator – Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław, które jest właścicielem, twórcą wydarzenia lub osobą upoważnioną przez właściciela, organizatora do zbierania zgłoszeń do wydarzenia w jego imieniu.
Uczestnik – osoba która dobrowolnie wyraziła chęć uczestniczenia w wydarzeniu stworzonym przez Organizatora.
Wydarzenie – to zbiór danych tworzony na potrzeby organizacji, przez Organizatora na podstawie regulaminu wydarzenia. Dane te to w szczególności dane osobowe zawodnika, ale także dodatkowe informacje takie jak na przykład klasyfikacje.
Konto uczestnika – to miejsce gdzie osoba uczestnicząca w wydarzeniu pozostawia swoje dane osobowe. Może mieć ono formę elektroniczną lub papierową. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław korzysta z zewnętrznych dostawców usług rejestrujących, którzy posiadają swoje regulaminy oraz polityki prywatności.

3. Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą we Wrocławiu 50-527, ul. J.W. Dawida 26/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397555, REGON: 021728633, NIP: 8992728699, stowarzyszenie, organizator lub Administrator.
  Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również podmioty wskazane w regulaminie wydarzenia jak np. ubezpieczyciel, firma dokonująca pomiaru czasu, czy portal zapisów na wydarzenie.
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
  – Email: zawody@pro-run.pl
  – Poczta: Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław, ul. J.W. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław,
 3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością przy wydarzeniach organizowanych i realizowanych przez stowarzyszenie. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika online jaki podczas zapisów analogowych przy okazji wydarzenia.

4. Ochrona danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe odbiorców naszych działań w celu świadczenia im usług opisanych poniżej:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się użytkownika do momentu wycofania jego zgody.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  – Świadczenia usług droga elektroniczną.
  – Rejestracji uczestnika na wydarzenie.
  – informowaniu o wydarzeniu.
  – Kontaktu pomiędzy uczestnikiem a organizatorem.
  – Obsługi zgłoszeń.
  – Przyjmowania sugestii.
  – Rozpatrywania reklamacji.
  – Rozwiązywania problemów technicznych.
  – Wystawiania faktur
 3. Prowadzenia działań marketingowych w sensie informowania o wydarzeniu na które jest zapisany uczestnik jak i jego kolejnych edycji.
 4. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
 5. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 6. Ze względu na prawnie uzasadniony interes społeczny dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  – Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  – Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  – Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
  – Informowania osób najbliższych wskazanych przez uczestnika w zgłoszeniu
  – Archiwizacji danych.
  – Wystawiania faktur

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt ze stowarzyszeniem Pro-Run Wrocław. Wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w krajach członkowskich UE * – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin stanowi integralną treść każdego regulaminu wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław.
W ramach organizowanych wydarzeń udostępniane są zapisy, których zasady określone są w odrębnych regulaminach. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie nie mogą być podstawą roszczeń odnoszących się do procesu rejestracji i przetwarzania danych u zewnętrznego dostawcy, na które organizator nie ma wpływu.
W przypadku śmierci Uczestnika możliwe jest usunięcie jego danych na podstawie kopi aktu zgonu przesłanego na adres siedziby stowarzyszenia.
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa